Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, οι αρμοδιότητες και οι αξίες που διέπουν τη δράση της

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) συστάθηκε το 2012 με τη ψήφιση του Περί Στοιχημάτων Νόμου 106(Ι)/2012 και αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική Αρχή με οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια.

Στις αρμοδιότητες της Αρχής περιλαμβάνονται η ρύθμιση, η εποπτεία και ο έλεγχος της στοιχηματικής δραστηριότητας που διεξάγεται εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της εμπίπτουν κυρίως η χορήγηση των αδειών αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, η διενέργεια ελέγχων, η γενική εποπτεία των κατόχων άδειας, καθώς επίσης και η σύνταξη και έκδοση οδηγιών για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.

Οι έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή, αφορούν τη νομιμότητα διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας, την τήρηση των κανόνων για τη διαφανή, έντιμη και αδιάβλητη διεξαγωγή της, την απόδοση των κερδών στους παίκτες, την είσπραξη
φόρου προς τη Δημοκρατία και εισφοράς προς την Αρχή, όπως και την εφαρμογή των όρων παραχώρησης των αδειών.

Σημαντική αρμοδιότητα της Αρχής είναι η λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Επιπλέον, η Αρχή έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας των νεαρών ατόμων και των ευάλωτων ομάδων από τον εθισμό στο στοίχημα, καθώς και την κατάρτιση κανονισμών σχετικά με μηχανισμούς προστασίας νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών.

Η σύνθεση…
Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων συγκροτείται από επταμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και έξι Μέλη που διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους, με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία.

Η θητεία του Προέδρου και των υπόλοιπων Μελών της ΕΑΣ είναι τριετής και δυνατό να ανανεώνεται για δεύτερη συνεχόμενη τριετία.

Ως Πρόεδρος της Αρχής διορίζεται ανεξάρτητο πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και εντιμότητας, που είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου και έχει αναγνωρισμένη πείρα σε κλάδο συναφή με τις νομικές ή οικονομικές ή εμπορικές επιστήμες.

Ο Πρόεδρος προΐσταται της Αρχής, ηγείται των εργασιών και έχει τη συνολική εποπτεία της λειτουργίας της, είναι αρμόδιος για την εκπροσώπησή της και προεδρεύει στις συνεδριάσεις των Μελών της Αρχής.

Αντίστοιχα, τα έξι διορισμένα Μέλη της Αρχής είναι επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους, με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία σχετικά με τις αρμοδιότητες της Αρχής.

Όπως έχει προαναφερθεί, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το 2012 με την ψήφιση του Περί Στοιχημάτων Νόμου 106(Ι)2012, ενώ στη συνέχεια με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ανανεώθηκε η σύνθεση της Επιτροπής, η οποία σήμερα έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννα Φιάκκου

Μέλη:
*Γιώργος Δημοσθένους
*Ελένη Πίττα
*Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
*Γεώργιος Διογένους
*Αλέξανδρος Ιωαννίδης
*Φοίβος Ζαχαριάδης

Οι αξίες της Αρχής…
Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων χαρακτηρίζεται από αξίες οι οποίες διέπουν τη λειτουργία και το πεδίο δράσης της, τις προθέσεις και τις επιδιώξεις που έχει θέσει ως Αρχή. Η φιλοσοφία της Αρχής αποκρυσταλλώνεται μέσα από τις Αξίες, που περιγράφονται ως εξής:

Δέσμευση: Προσωπική και ομαδική δέσμευση του Προέδρου, των Μελών και του προσωπικού της Αρχής για την ολοκλήρωση των προθέσεων, των επιδιώξεων και απώτερων σκοπών που έχουν τεθεί στα πλαίσια δράσης της Αρχής.

Σεβασμός και Ακεραιότητα: Διαφάνεια, ισοτιμία, ειλικρίνεια και εντιμότητα στη λήψη αποφάσεων και άσκηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της διοικητικής και ρυθμιστικής λειτουργίας της Αρχής, με βάση τις αξίες του σεβασμού και της ακεραιότητας ως προς την προσέγγιση όλων των εμπλεκομένων ανεξαιρέτως.

Αξιοπιστία: Με γνώμονα την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον ρόλο που επιτελεί η Αρχή, παρέχονται αξιόπιστες υπηρεσίες με ακρίβεια στοιχείων και γίνεται άσκηση καθηκόντων με τήρηση των χρονικών προθεσμιών.

Επαγγελματισμός και Υπευθυνότητα: Το προσωπικό της Αρχής, μέσω συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης, επιδεικνύει εξαιρετικό επαγγελματισμό και υπευθυνότητα στην παροχή των υπηρεσιών προς το Κράτος, τους συνεργάτες και τους πολίτες. Στόχος η συνεχής στελέχωση της Αρχής, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Συνεργασία και πρωτοβουλία: Η προώθηση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ομαδικού πνεύματος από πλευράς της Αρχής, καθώς και η πρωτοβουλία για ανάπτυξη και βελτίωση, συμβάλλουν στην καλύτερη προώθηση και εξυπηρέτηση των στόχων που θέτει συνεχώς η Αρχή.

Κοινωνική Ευθύνη και «Υπεύθυνο Παιχνίδι»: Η Αρχή διατηρεί μια συνεχή και άμεση επαφή με το κοινό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διόδους επικοινωνίας με νεαρά άτομα και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ενθαρρύνοντας τους να καταθέτουν προτάσεις και εισηγήσεις, θέτοντας ως στόχο της την ενεργή και ουσιαστική συμβολή στην καταπολέμηση του εθισμού και της εξάρτησης από το στοίχημα, προωθώντας έτσι τη σημασία του «Υπεύθυνου Παιχνιδιού» και της πρόληψης, δίνοντας έμφαση στη βαρύτητα που έχει μια τέτοια έννοια στην κοινωνία ευρύτερα.

Προστασία των παικτών: Η προστασία των παικτών αφορά, τόσο στη συμμετοχή των παικτών στη στοιχηματική δραστηριότητα με δίκαιους όρους όσο και στην εμπειρία των παικτών καθ’ όλη την διάρκεια της συμμετοχής τους στη στοιχηματική δραστηριότητα. Απώτερο σκοπό και στόχο της Αρχής, αποτελεί η παροχή στοιχηματικών υπηρεσιών με διάφανο και δίκαιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των παικτών.

•Για περισσότερες πληροφορίες για την Αρχή Στοιχημάτων κάντε κλικ ΕΔΩ